Algemeen
Indien u gebruik maakt van de diensten van Backdrive gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Backdrive kan op elk moment de onderstaande algemene voorwaarden met of zonder berichtgeving aanpassen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met Backdrive, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Het niet naleven van deze algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van het Backdrive account.
 
Reseller

 1. Backdrive is reseller van online backup en diensten. Dit betekent dat Backdrive als intermediair fungeert voor de diensten van onze leverancier. Daarnaast biedt Backdrive gebruikers ondersteuning bij de door Backdrive aangeboden diensten.
 2. Backdrive is niet aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit het falen of staken van de diensten zoals die door onze leverancier worden geboden. Backdrive is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet nakomen van afspraken door onze leverancier. Backdrive zal in geval van calamiteiten of onenigheid er alles aan te doen om als reseller te bemiddelen, met als doel de continuïteit van de diensten te laten voortbestaan.
 3. In het geval dat onze leverancier haar diensten staakt of haar verplichtingen niet meer kan nakomen, verplicht Backdrive zich om haar klanten de kosten voor de dienst te restitueren voor het tijdsdeel van de periode waarvoor de klant heeft betaald, maar geen diensten meer ontvangen heeft.

Gebruikersvoorwaarden

 1. Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Backdrive wordt een gebruiker genoemd
 2. Een gebruiker dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 3. Een gebruiker dient een handelingsbevoegd (rechts-) persoon te zijn.
 4. Een gebruiker mag zich niet aanmelden door gebruik te maken van persoonlijke gegevens van derden of door gebruik van fictieve gegevens.
 5. Een gebruiker is te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van de gebruikersnaam en wachtwoord.
 6. De gebruiker is aansprakelijk voor alle data die geplaatst wordt onder de account (tevens voor andere gebruikers die gebruik maken van dezelfde account).
 7. Een gebruiker zal, zonder uitdrukkelijke toestemming van Backdrive, geen (delen van)  Backdrive.nl kopiëren, dupliceren of verkopen.
 8. Een gebruiker zal geen pogingen ondernemen of medewerking verlenen aan activiteiten met als doel het beschadigen of benadelen van Backdrive en haar gebruikers.
 9. Een gebruiker zal Backdrive niet gebruiken voor illegale en/of criminele doeleinden.
 10. Een gebruiker dient zich te houden aan de Nederlandse wetgeving.

Betalingsvoorwaarden

 1. Een gebruiker betaalt vooraf per jaar of 2 jaar via de door Backdrive aangeboden betaalmogelijkheden
 2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% B.T.W..
 3. Een gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor veiligstellen van haar bestanden en Backdrive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in deze.
 4. Indien een gebruiker in gebreke blijft met de tijdige betaling, is deze van rechtswege in verzuim. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de gebruiker. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

Aanpassen van prijzen en diensten

 1. Backdrive kan op elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen doorvoeren in haar dienstverlening.
 2. Backdrive kan elk moment besluiten prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen zullen minimaal één kalendermaand van tevoren per e-mail aangekondigd worden. Tevens zal dit vermeld worden op www.backdrive.nl
 3. Backdrive kan op elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk backdrive.nl offline en/of stopzetten.
 4. Indien Backdrive besluit definitief haar dienstverlening stop te zetten, zal dit minimaal 3 kalendermaanden van tevoren per e-mail aangekondigd worden. Tevens zal dit vermeld worden op www.backdrive.nl
 5. U bent ten allen tijde, dus ook na opzegging door Backdrive, zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) veiligstellen van uw data. Backdrive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in deze.

Opzeggen van het account

 1. Een account kan enkel worden opgezegd worden door degene die bevoegd is de account te gebruiken en die in deze hoedanigheid ook bij Backdrive bekend is.
 2. Een gebruiker kan op elk moment haar Backdrive account opzeggen. Dit kan door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Binnen 24 uur stuurt Backdrive per e-mail een bevestiging van de opzegging.
 3. Het Backdrive account wordt 48 uur, na ontvangst van de opzegging, stopgezet en alle data op het account wordt definitief en onherstelbaar verwijderd.
 4. Er vindt bij tussentijdse opzegging geen (gedeeltelijke) restitutie van reeds betaalde termijnen plaats.
 5. Een gebruiker is te allen tijde, dus ook na opzegging, zelf verantwoordelijk voor veiligstellen van haar data. Backdrive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in deze.

Vertrouwelijkheid en eigendomsrechten

 1. Backdrive kan op geen enkele manier toegang krijgen tot de data geplaatst op het account.
 2. Backdrive zal nooit het eigendom claimen over de data geplaatst op uw account.
 3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Backdrive is het niet toegestaan materiaal van backdrive.nl te gebruiken voor privé of professioneel gebruik.

Aansprakelijkheid

 1. Backdrive aanvaardt nimmer enige aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens en/of data. De servers zijn zwaar beveiligd en Backdrive streeft ernaar de bestanden zo veilig mogelijk op te slaan, maar absolute zekerheid en garantie dat er nooit een bestand verloren gaat, kan Backdrive niet geven.
 2. Indien Backdrive aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 3. Backdrive kan uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor directe schade.
 4. Backdrive is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Backdrive is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Backdrive is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen alle vormen van gevolgschade en het verlies van data.
 6. Backdrive hanteert een retentie van 30 dagen. Als u dus een bestand verwijdert van uw PC of Mac, zal deze automatisch 30 dagen later ook uit uw backupset verwijderd worden.

Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Backdrive partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Backdrive en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.
 3. Vragen over de algemene voorwaarden? Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.